REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ SMILE

I Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Językowa Językowa Smile – zwana dalej Szkołą – jest prywatną instytucją świadczącą usługi polegające na nauczaniu języków obcych.
 2. Siedziba Szkoły mieści się przy ulicy Ofiar Katynia 10 w Lesznie.

II Kursy językowe oraz zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w odpowiednio dobranych grupach wiekowych.  Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w siedzibie klienta, w oparciu o autorskie programy nauczania i programy zatwierdzone przez MENiS.
 2. Szkoła prowadzi nauczanie języka angielskiego ogólnego, specjalistycznego oraz dostosowane do szczególnych potrzeb edukacyjnych Słuchaczy. Szkoła prowadzi nauczanie w oparciu o założenia metody komunikatywnej, kształtującej wszystkie sprawności językowe z naciskiem na posługiwanie się językiem docelowym od pierwszych zajęć poziomu początkującego.
 3. Zajęcia odbywają się w cyklu dwu semestralnym i prowadzone są w grupach liczących od 3 – 6 osób, w mini grupach liczących 2 osoby, lub w formie zajęć indywidualnych.
 4. Zajęcia grupowe odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu w wymiarze godzin przewidzianym w aktualnej ofercie Szkoły. Termin oraz ilość zajęć określa umowa.
 5. Zajęcia w Szkole odbywają się od poniedziałku do piątku.
 6. Godzina lekcyjna trwa 50 minut.
 7. Przyjęcie do grupy odbywa się na podstawie rozmowy z lektorem lub/i testu kwalifikacyjnego, którego celem jest ustalenie poziomu zaawansowania słuchacza.
 8. Szkoła świadczy Usługi na podstawie Umowy, która zawierana jest w formie pisemnej w terminie umówionym przez strony zawierające umowę. Umowa zawierana jest na rok szkolny lub indywidualnie ustalony czas trwania kursu lub zajęć indywidualnych.
 9. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych Usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie Cennikiem Usług.
 10. Płatności za kurs dokonywane są w formie gotówki w siedzibie Szkoły lub przelewem na konto Szkoły:
  BZ WBK 63 1090 1245 0000 0001 2286 0488
  Szkoła Językowa Smile
  ul. Ofiar Katynia 10, 64-100 Leszno
  wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko słuchacza i okres za który dokonywana jest płatność np. „Jan Kowalski – marzec 2017”.
 11. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy. Powinien to uczynić na piśmie pod rygorem nieważności z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem pkt 13 i 14 poniżej.
 12. Szkoła ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku opóźnienia Słuchacza z zapłatą za kurs większego niż 30 dni, po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni i uprzedzeniu o możliwości wypowiedzenia niniejszej umowy lub rażącego naruszania przez Słuchacza/Rodzica Słuchacza warunków umowy lub postanowień zawartych w Regulaminie, które w szczególności uniemożliwiają pracę lektorom lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Słuchaczy.
 13. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ma prawo rozwiązać umowę ze Szkołą bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszania przez Szkołę warunków umowy lub postanowień zawartych Regulaminie.
 14. W przypadku wygaśnięcia umowy przed umówionym terminem jej obowiązywania opłata za niewykorzystane zajęcia przypadające po dniu wygaśnięcia umowy (w wysokości proporcjonalnej do zajęć wykorzystanych) zostanie Słuchaczowi/Rodzicowi Słuchacza zwrócona w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy.
 15. Słuchacz po ukończeniu kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu na danym poziomie.
 16. Słuchacz po zaliczeniu semestru ma pierwszeństwo w zapisach na kolejny rok szkolny, pod warunkiem potwierdzenia rezerwacji i wpłaty zaliczki rezerwacyjnej w terminie ogłoszonym przez szkołę.
 17. W czasie trwania semestru szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby słuchaczy w grupie standardowej do 6 osób.

III Prawa i obowiązki słuchacza

 1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
 2. Słuchacze mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora lub dyrektora szkoły.
 3. Słuchacze mają prawo do oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie semestralnej.
 4. Słuchacz ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że dyrektor szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez słuchacza grupie będzie wolne miejsce.
 5. Słuchacze mają prawo do darmowego korzystania z zasobów szkolnej biblioteczki językowej. W razie zagubienia lub zniszczenia książki, słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej wartości zagubionej książki.
 6. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.
 7. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem szkoły oraz harmonogramem wpłat opisanym w umowie.

IV Prawa i obowiązki szkoły

 1. Obowiązkiem szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
 2. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów słuchaczy poprzez przeprowadzanie testów, oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.
 3. W przypadku choroby lektora, szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć w dogodnym dla słuchaczy terminie.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania semestru z przyczyn techniczno – organizacyjnych bądź innych przyczyn niezależnych od Szkoły. Ze względów organizacyjnych Szkoła nie będzie uwzględniać imiennych wskazań lektorów przy zapisie na kurs.
 5. Szkoła ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkoły słuchaczy, którzy:
  – swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć
  – naruszają dobra osobiste i godność innych osób
  – stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób
  – naruszają postanowienia niniejszego statutu
  – dokonają umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy
  – dokonają kradzieży mienia szkoły lub własności innych słuchaczy.

V Opłaty

 1. Podstawą do naliczania opłat za kursy jest cennik kursów na dany rok szkolny, dostępny na tablicy ogłoszeń Szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Szkoła prowadzi system rabatów obejmujących:
  a) Kartę Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej – 5%
  b) Kartę Seniora – 5%
 3. Zajęcia nie odbywają się w czasie ferii szkolnych, przerw świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy przy czym zajęcia te odrabiane są w miarę możliwości we wcześniej uzgodnionym z grupą terminie oraz za zgodą grupy może nastąpić rezygnacja z przerwy w nauce w tych okresach i kontynuacja kursu.
 4. Szkoła przeprowadzi kurs w liczbie godzin określonej w Umowie oraz w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w Umowie. Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Uczniowi telefonicznie lub elektroniczną pocztą mailową co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Termin wykonania umowy może ulec skróceniu po wcześniejszym, za zgodą grupy, odbyciu wszystkich godzin kursu.
 5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu liczba słuchaczy pozostałych w grupie spadnie poniżej liczby wskazanej w umowie, Szkoła może zaproponować Słuchaczom alternatywne rozwiązanie, np. uczestnictwa w innej grupie , podniesienie opłaty za pozostałą część kursu, zmniejszenie liczby godzin kursu. W razie odmowy Szkoła może rozwiązać grupę, proponując Słuchaczom naukę w innych grupach na tym samym poziomie. W przypadku nieprzyjęcia żadnej propozycji Szkoła zwróci Słuchaczowi niewykorzystaną część opłaty za kurs.
 6. Nieobecność Słuchacza na zajęciach grupowych nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia.W  przypadku choroby lub planowanej nieobecności Słuchacza dłuższej niż tydzień należy powiadomić Szkołę mailowo lub telefonicznie. Płatności od drugich opuszczonych zajęć włącznie będą zaliczone na kolejny miesiąc.
 7. W przypadku zajęć indywidualnych (Face2face) opłata za opuszczenie zajęć nie będzie naliczana pod warunkiem odwołania zajęć przez Słuchacza do godz. 13 dnia poprzedniego.
 8. W przypadku odwołania zajęć do godz 13 dnia poprzedniego, zajęcia odbędą się w innym terminie, dogodnym dla Szkoły i Słuchacza, nie przekraczającym terminu zakończenia umowy.
 9. Zajęcia grupowe mogą zostać odwołane tylko i wyłącznie po otrzymaniu przez sekretariat Szkoły od każdego Słuchacza/Rodzica Słuchacza uczęszczającego na nie pisemnej/e-mailowej informacji o wyrażeniu zgody na odwołanie zajęć.
 10. W przypadku odwołania zajęć grupowych, stosuje się odpowiednio pkt 9, z zastrzeżeniem, iż zajęcia odbędą się w innym terminie wyznaczonym przez Szkołę, nie przekraczającym terminu zakończenia umowy.
 11. W przypadku nieobecności Słuchacza na zajęciach grupowych Szkoła, nie zapewnia Słuchaczowi dodatkowych zajęć uzupełniających.
 12. W przypadku wybranych kursów Szkoła może zadecydować, iż niezbędny jest zakup podręczników.
 13. Szkoła zapewnia pomoc w zakupie podręczników i innych materiałów dydaktycznych. Słuchacze mogą zakupić podręczniki w Szkole w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

VI Zasady bezpieczeństwa

 1. Na teren Szkoły nie wolno wnosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu
 2. W trosce o zdrowie Uczestników z Usług nie mogą korzystać osoby cierpiące na choroby zakaźne, wirusowe i bakteryjne. Wymienione osoby nie mogą również przebywać na terenie Szkoły.
 3. Opiekun ma obowiązek poinformowania personelu Szkoły o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu).
 4. Opiekun oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach.
 5. Prawny opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność za szkody materialne lub szkody na osobach trzecich wyrządzone przez dziecko, w przypadku gdy szkody te nie są spowodowane przez brak należytego nadzoru ze strony personelu Szkoły.
 6. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez dziecko nie pozostające pod opieką personelu Szkoły odpowiada prawny opiekun dziecka.
 7. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.
 9. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu
 10. Zasady bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19, które zostały utworzone zgodnie z wytycznymi Głownego Inspektoratu Sanitarnego:
  1. W celu uniknięcia kontaktu różnych grup językowych dziecko powinno być przeprowadzane przez rodzica/opiekuna nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i odbierane punktualnie po skończonych zajęciach.
  2.  Do budynku szkoły może wejść rodzic/opiekun pod warunkiem zasłonięcia nosa i ust.
  3.  Po wejściu do szkoły, każda osoba ma obowiązek użycia płynu dezynfekcyjnego. Przed wejściem do sali lekcyjnej, każde dziecko ma obowiązek dezynfekcji bądź umycia rąk.
  4.  Nie ma możliwości przyprowadzenia na zajęcia dziecka chorego, przebywającego na kwarantannie, bądź dziecka, które miało kontakt z osobą zakażoną (lub potencjalnie zakażoną) COVID-19.
  5.  Nie wolno przynosić do szkoły jedzenia, zabawek, gier, maskotek.
  6.  Wszystkie urządzenia tj. telefony, tablety są schowane w plecakach.
  7.  Lektor zobowiązany jest do dezynfekcji stołów i klamek.
  8.  W razie wystąpienia u  dziecka niepokojących symptomów choroby podczas lekcji, lektor zobowiązany jest do odizolowania ucznia od pozostałych uczniów, poinformowania drogą telefoniczną rodzica/opiekuna, który z kolei ma obowiązek bezzwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
  9.  W razie pytań dotyczących wdrożonych środków ostrożności, kwestii organizacyjnych czy merytorycznych dotyczących lekcji, preferujemy kontakt telefoniczny z właścicielem szkoły  Joanną Olejnik- Pazoła, tel. 502 335 480.
  10. W razie potrzeby kontaktu bezpośredniego związanego z pracą dziecka podczas lekcji czy przerabianym materiałem umożliwiamy kontakt telefoniczny do konkretnej lektorki prowadzącej grupę.
  11.  Regulamin w trakcie trwania roku szkolnego może ulec zmianie, o których Szkoła zobowiązuje się informować na bieżąco. Zamiany mogą być związane z  niestabilną sytaucją epidemii COVID-19 w Polsce (nowe wytyczne GIS, nowe rozporządzenia, ustawy, itp.)
  12. Pomimo wdrożenia na zajęcia wytycznych GIS w związku z COVID-19, Słuchacz lub jego opiekun prawny, akceptuje możliwość, że może dojść do zakażenia wirusowego i jest świadomy  ewentualnego zagrożenia w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem, że w sytuacji zarażenia Słuchacza podczas zajęć prowadzonych w Szkole Językowej Smile w Lesznie Słuchacz lub opiekun prawny Słuchacza nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do organu prowadzącego. W przypadku potwierdzenia COVID-19 u dziecka, zobowiązuję się poinformować o zaistniałej sytuacji właściciela Szkoły Językowej Smile.

VII Zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 2. Wszelkie zmiany dokonane w Regulaminie są podawane do wiadomości Słuchaczy poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Szkoły oraz ogólnie dostępnych tablicach informacyjnych na terenie Szkoły.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu w sposób wpływający na prawa i obowiązki Słuchacza każdemu Słuchaczowi/Rodzicowi Słuchacza przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze Szkołą w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie. W przypadku odstąpienia umowa ustaje z dniem złożenia Szkole oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku odstąpienia od umowy zastosowanie ma zapis cz. II pkt 14 Regulaminu.

VIII Postanowienia Końcowe

 1. Osoby korzystające z Usług świadczonych przez Szkołę wyrażają zgodę na utrwalanie, nagrywanie oraz kopiowanie i publikowanie nagrań z zajęć na stronie internetowej i Fun Page’u Szkoły.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z odrębnym Cennikiem Usług integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Słuchaczem a Szkołą. Przed podpisaniem umowy ze Szkołą Słuchacz zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Słuchaczy poprzez ogłoszenie w siedzibie Szkoły oraz na stronie internetowej.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do nieutworzenia grupy w ramach wybranej formy Zajęć w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych uczestników nie wyniesie minimum wyznaczonego przez Szkołę.
 6. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług. Zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie spory wynikające w związku z przeprowadzanymi zajęciami strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozpoznawane będą przez właściwy Sąd w Lesznie.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
 10. Niniejszy regulamin został wdrożony dnia 1.09.2017 r. i jest dostępny w siedzibie Szkoły oraz na stronie internetowej www.smileschool.eu.